News

First Blood

Mình là ai? Mình tên đầy đủ là Nguyễn Cường, đang làm BrSE (kỹ sư cầu nối) ở công ty FPT Software Japan. Vì sao mình bắt đầu viết blog? * Là nơi lưu